RSS Feed

حقیقت نامہ

یک جلسہ اختصاصی ہزارہ یونائیٹڈ موومنٹ (ھم)  با مقر حزب  د شہر لندن  بریتانیا برگزار شد۔ د ای جلسہ روی امور  گوناگون از جملہ روی گزارش کہ  حزب د ارتباط  کشتار دست جمعی ہزارھا   بہ سازمان ملل متحد ارادہ کردہ بود، مفصل گفتگو صورت گرفت۔رُوی نکات  حقوقی قضایا  ھم صحبت صورت گرفت و تصمیم اتخاذ گردید کہ د آیندھا از ھر گونہ تبلیغات منفی و دروغین و شایعات کاذب علیہ حزب د فورم دفاع خواھد گردید۔

د جلسہ اِی تصمیم ھم اتخاز گردید کہ شایعات  پراکنی  وگفتہ ھای نا درست کہ بہ حزب از طرف یک موسسہ ( ہزارہ آرگنائزیشن ) نسبت دادہ شدہ  را حرف با حرف و مدلل جواب دادہ خواھد شد تا افراد فہمیدہ و چیز فہم ملیت ہزارہ  از عمل کرد  زشت ازی قبیل عناصر آگاہ شدہ آنان را محاسبہ بیتانند۔

زمانیکہ  از سوی  انجمن  بین المللی ہزاھای بریتانیای کبیر(ہزارہ انٹرنیشنل فورم آف گریٹ بریٹن) و  انجمن متحد ہزارھا  (ہزارہ یوناٹیڈ فورم ۔ ھم)موضوع کشتار  دست جمعی و نسل کشی ہزارھا  بمورخ 26 فروری 2013 میلادی د پارلیمان بریتانیا بہ بحث گرفتہ شد کہ برای بار اول د تاریخ  دو احزاب  بزرگ اہل تسنن اہل سنت والجماعت (حقیقی) و  مسلم کونسل آف گریٹ بریٹن ھمینطور سازمان  عفو بین الملل، منہاج القرآن، شورای علماء شیعی اروپا، ھمکار بخش حقوق بشر اتحادیہ اروپا، پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ و بزرگان اقوام ہزارہ د تعداد چشمگیر د نشست حضور پیدا کردن و ہمبستگی خود را با مردم ہزارہ اعلان کردن ۔آنھا پیمان سپردن کہ   دَاوضاع نا مساید با مردم ہزارہ  بی ایستند۔

اما درست در ھمان زمان یک روز بیش از برگزاری اِی نشست  در پارلیمان بریتانیا بمورخ 25فروری 2013 گروھک کہ بدست بیگانگان بازیچہ شدہ اند، دست بکار شد تا نشست رابہم زدہ از برگزاری جلسہ جلوگیری کنند۔ بخاطر گمراہ نمودن لاردآنھا دھا ایمیل فریستادن کہ بعداز  بے نتیجہ ماندن ،آنان  توسط یک خانم انگلیسی لارد را ایمیل فریستادن تا او گمراہ شود کہ بہ ناکامی انجامید۔درست در ھمان روز  خانم انگلیسی با    رئیس ہزارہ یونائیٹڈ موومنٹ تلفونی در تماس شد کہ بہ او توسیعہ شد کہ  دخالت در امور کہ دیگران قبلاً آغاز کردن، کار نا درست است  و آنھا نباید د ای کار دخالت کند کہ  او پزیرفت اما بعداً   او  با لارد و تیم وی  د ارتباط ماند۔

با این ہمہ سید عنایت، ذاکر ، ارشد و چند دیگر  در نشست کہ از سوی (یو این او پی) در شہر لندن  تحت عنوان ‘‘ چالشھای امنیتی بین المللی و  منطقوی  :آیندہ بلوچستان چی خواھد شد؟ ’’ کہ بتاریخ 25 فروری 2013 میلادی گرفتہ شدہ بود، شرکت نمودن۔

پس از شرکت در نشست آنھا برای فریب دادن افکار عمومی مردم ہزارہ  در سایت ھای اجتماعی با عناوین و عکس ھا طور وانمود کردن گویا آنھا برای بلند کردن صدای ملت ہزارہ  بہ آنجا رفتہ بودن۔ چیزی کہ از عناوین روزنامہ ھا مشخص است کہ اِی نشست برای برسی امور بلوچ ھا گرفتہ شدہ بود۔

ویب سائیٹ لنک:

http://liaquatalihazara.wordpress.com/2013/03/03/nationalists-vs-opportunists/

بخاطر کہ مردم از آنھا  د ارتباط خیانت ملی کہ از آنھاسرزد شدہ است نہ پرسد،بہ قصہ گمراہ کنیندہ ایمیل را راہ اندازی کردن۔آنھا فکر مردم ہزارہ را بطرف دیگر سوق دادن تا کسی از آنھا د بارہ اشتراک در کانفرانس کہ علیہ نظام کشور پاکستان  ترتیب دادہ شدہ بود نا پُرسند۔

ما مردم با شعور و غیور ہزارہ  می  خواھیم تا از آنھا جوابات  پرسش ھای ذیل را طلب  کنندتا دوست و دشمن را بیشناسند۔

الف: آیا با شرکت در کانفرانس کہ علیہ پاکستان برگزار شدہ زندہ گانی مردم ہزارہ در پاکستان مواجع خطر نہ خواھد شد؟

ب: آیا با این عمل کرد کسانیکہ در  درون ارگان ھای امنیتی و نظامی با مردم ما ہمدردی دارند ، متنفر شدہ دست بہ انتقام گیری نہ خواھد زدن؟

پ: آیا امکان ندارد کہ ترورست ھا ، دست یاران مالی آنھا و افراد تحت امر آنھا  ازی عمل سود بردہ مردم ما را  ہدف حملات تروستی  بیشتر خود قرار نہ دھند؟

ت: آنھا را کدام کس اختیار دادہ کہ مردم ما را دچار مخاطرہ  کنند؟

ث: در کانفرانس کہ علیہ پاکستان ترتیب دادہ شدہ بودمخالفین دولت پاکستان و مقامات اطلاعاتی  با تعداد گستردہ اشتراک داشتند۔ آیا دست گاھای اطلاعاتی این امر با باد فراموشی می سپارند؟

ج: چیطور امکان دارہ کہ از فعالیت ھای ضد پاکستانی آنھا مردم ما رنج نبرند؟

چ: ازین فعالیت ھای آنھا با مشکلات ما اضافہ خواھد شد ، کی ازین قضایا سود خواھد برد؟

ح: از آنھا باید پرسش شود کہ بکدام قیمت سعی فروش خون مردم ما را کردن؟

خ: آیا رہدف  آنھا و تروست ھا  یکی نیست کہ مردم ما با خاک و خون کشاندہ شوہ و آنان روی او سیاست کنند؟

د: این ھا با  دستور کی میخواھند کہ کشتار مردم ما دوام پیدا کونہ؟

بخاطر کم کردن مشکلات مردم ہزارہ  در پاکستان و د ارتباط  رابطہ تلفونی سفارت پاکستان با  یک بزرگ ہزارہ شورای تصمیم گیری حزب (ھم) تصمیم گرفت کہ در مجموع ای گونا  ونمود شوہ کہ کسانیکہ د ر کانفرانس شرکت داشتندد مربوط افغانستان می شودند و آنھا از سیاست پاکستان با خبر نیست اند۔ لہذا مربوطہ عضو پارلیمان را ایمیل صورت گرفت۔ عضو پارلیمان تاید کرد کہ شرکت کنندگان از افغانستان تعلق دارند۔تلاش صورت گرفت کہ تصویر نا درستِ از ای ایمیل با مردم اراعہ شوہ تا مردم گمراہ  شدہ از اصل مطلب  بے خبر بی مانند۔

مقصد از تذکر این مطلب  این بود کہ حقایق با علم دوست و صاحب عقل و خرد افراد ملت ہزارہ درمیان گزاشتہ شود۔ امیدواریم کہ  دآیندھا قبل از نوشتن آرای خود  رُوی صحت مطلب نوشتہ  شدہ  در  سایت ھای اجتماعی تحقیق لازم را می کنید تا ہدف ملی با درستی پیش بیرود۔

حزب از دوستان کہ  حساسیت  قضیہ را درک کردہ  با ما درتماس بودن تشکری میکند ۔ بمی خاطر رساندن حقایق با افراد مسول آسان شود۔

مسلہ دومی این بود کہ سعی شودقد ھمدستی  با افراد  ملا پسند ناقص العقل و فراری ایران مردم سادہ  و  مخلص  اینطورگمراہ شوہ گویاخدا نخواستہ  ما تلاش داشتیم کہ کارھای آنھا با ناکامی بیکشد۔ حقیقت این است کہ دور اول کانفرانس کہ  در  اوطاق کانفرانس پارلیمان بریتانیا  برگزار شد   در آن تمام  احزاب سیاسی ہزارہ  شرکت گستردہ داشتند ۔ بعد از آنکہ تلاش صورت گرفت تا این پروسہ را  بہ نفع گروہ خاص ثبت گردد ، قبل از آغاز دور دوم ہزارہ انٹرنیشنل فورم آف گریٹ بریٹن، ھوپ و افراد استاد محقق کنارہ کشی را اختیار کردن۔ با این رو تمام احزاب سیاسی ہزارہ از ھمکاری با ملا ھای فراری قم سرباز زدن و  دور  دوم   دوچار  ناکامی  شد۔ وجہ اصلی آن این است کہ  گروہ مفاد پرست فعالیت ھای سیاسی دیگران را با خود نسبت میدھد۔

حزب (ھم) با این باور است کہ او فعالیت ھای سیاسی خود را  در بریتانیا ادامہ خواھد داد وہیچ گروہی را اجازہ مداخلہ در امور خود نخواھد داد۔

در جلسہ ای تصمیم ھم اتخاذگردید کہ حزب از  اقوام دیگر  کہ در بلوچستان زنگی می کنند  بلخصوص از بلوچ ھا حمایت  حقوقی،اخلاقی و اضتماعی خواھد کرد۔ 

About Hazara United Movement (HUM)

Campaigning, Advocacy and Capacity Building Organisation Which Is Working for the Rights of Minorities and Indigenous Peoples.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: